2018-2019 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

Posts Tagged ‘Göktürk Devleti

BİRİNCİ GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630)

GÖKTÜRKLERİN ( I.VE II.) ÖNEMLERİ :
Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti’dir.
Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
Çin kaynaklarına göre, kökeni Asya Hunlarına dayanan Göktürklerin ilk zamanları hakkında çeşitli efsaneler vardır. Göktürklerin hükümdar ailesi olan Aşina soyunun bir kurttan türediği yolundaki efsanenin benzerlerine Asya Hunlarında da rastlanması, onların, adı geçen devletin soyundangeldiği inancını güçlendirmektedir. Çin kaynaklarından : “Türkler komşu bir hükümdar tarafından yenilmişler ve on yaşındaki bir erkek çocuk dışında hepsi de öldürülmüşlerdi. Çocuğu dişi bir kurt kurtardı ve bir mağara içindeki 100 kilometre uzunluğunda olan ovaya getirdi. Büyüyen çocuğun, kurttan on oğlu dünyaya geldi Çocuklar dışarıdan kendilerine birer eş buldular. Bunların da çocukları oldu. Bunun arkasından her biri bir soy adı aldı; Aşina da bunlardan biri idi. Birçok nesil geçtikten sonra onlar mağaradan çıktılar ve Kişan ( Altay) Dağları’nın güneyinde yerleştiler;
burada juan-juanlar ( Avarlar)  için demirden aletler yapmaya başladılar.”
Merkezleri : Ötüken
Kurucusu : Bumin Han
Asıl merkezleri, Orta Tiyanşan (Tanrıdağları) bölgesiyle Isık gölü çevresi olan Göktürkler, 545 yıllarında Tabgaçların yardımıyla Avarlara isyan ettiler. Bumin Han idaresinde, eski Hun başkenti Ötüken merkez olmak üzere I. Göktürk Devleti’ni kurdular (552)
Kuruluştan itibaren devlet, doğu ve batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir. Batı kanadını kardeşi İstemi’ye yabgu unvanıyla birlikte veren Bumin Han, doğu kanadını idare ediyor ve bu kanadın üstünlüğü dolayısıyla devletin gerçek hükümdarı oluyordu.  Bumin Han, devletin kurulduğu 552 yılında öldü.
Mu-kan Kağan (553-572) :
Mu-kan Devri, devletin en parlak dönemidir. Mukan ilk olarak Avarları batıya doğru göçe zorladı.Bundan sonra doğuda Kitanları ve kuzeyde bulunan Kırgızları hakimiyeti altına aldı. Öte yandan Çin’i baskı altında tutarak amcası İstemi’nin batıdaki faaliyetlerine yardımcı oldu.
İstemi Yabgu’nun Faaliyetleri: Devletin batı kanadını idare eden İstemi, kısa sürede Altayların batısını, Isık gölü ve Tanrı dağlarına kadar egemenlik altına aldı. Batı yönündeki faaliyetleri, onun Bizans ve Sasanî Devletleriyle siyasî ve askerî ilişkilere girmesine yol açtı.
İstemi Yabgu, îpek Yolu’nu ellerinde tutan Akhunlara karşı Sasanî Devleti’yle iş birliği yaptı. Bu ittifak sonucu Akhun Devleti yıkıldı. Toprakları iki devlet arasında paylaşıldı, İstemi Yabgu, Sasanîlere karşı Bizans la anlaşmayı denedi. 568 yılında Bizans’a bir heyet gönderdi.
*  Orta Asya’dan Doğu Roma’ya giden ilk resmî heyettir.
Bizans, ipek meselesiyle ilgilenmekte, bu ticaretteki Sasanî aracılığından kurtulmak istemekteydi. Bu maksatla, imparator II. Justinos da Göktürklerle anlaşma yapmak üzere bir heyeti îstemi’ye  gönderdi . İstemi Yabgu’nun Bizans’la iş birliği yaparak Sasanilerin ipek Yolu’nu açmalarını sağlamak şeklindeki planı başarılı oldu. Bizans-Sasani mücadelesi başlarken, Göktürkler de hakimiyetlerini Harezm, Buhara, Taşkent gibi merkezlere doğru yaymışlardır.
* Göktürk- Bizans işbirliğinin Sasanileri  zayıflatması, Hz. Ömer Devrinde İslam Ordularının Sasanileri yenmesini ve İran’ı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır.

Göktürk Devleti’nin İkiye Ayrılması ve Yıkılışı :
istemi Yabgu’nun yerine geçen oğlu Tardu, babası gibi hükümdarlık özelliklerine sahip, güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi, iç karışıklıklara yol açtı. Çinliler bu durumdan faydalanarak, Göktürklerin iç işlerine karıştılar. Böylece, Çin’in siyasî faaliyetleri sonucu Göktürk Devleti doğu ve batı  olarak ikiye ayrıldı (582). Doğu Göktürklerin basında İşbara, Batı Göktürklerin başında Tardu bulunuyordu. Doğu Göktürkleri bir süre sonra Çin hakimiyetine girdi (630). Batı Göktürkler! ise 659 yılında tamamen Çin’e katıldı. Böylece Göktürkler elli yıl boyunca bir fetret devri yaşadılar.
İKİNCİ GÖKTÜRK  (KUTLUK) DEVLETİ (681-744)
Göktürkler bir süre “fetret devri” yaşadılar. Ancak bu devrede bile bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Bu mücadelelerden biri  639 yılında gerçekleşen Kür-şad ihtilalidir. Göktürk ailesinden Kür-şad’ın 39 arkadaşı ile birlikte Çin imparatorunu ele geçirmek üzere tasarladığı plan başarısızlıkla sonuçlanmış, Kür -şad ve arkadaşları  yakalanarak öldürülmüşlerdir.
Göktürkler bir süre sonra Aşına soyundan gelen “Kutluk” başkanlığında birleşerek bir kez daha bağımsızlık mücadelesine girişmişlerdir.* Kutluk’un etrafında toplanan Türkler arasında, Göktürklerin ünlü bir devlet adamı ve  kumandanı olarak tarihe geçecek olan Tonyukuk da bulunmaktaydı.
Kutluk’un ilk hedefi, o zamana kadar kurulan Türk devletlerinin merkezi olan Ötüken’i ele geçirmekti.
*Bu amaç için Oğuzlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Kutluk, 681’de Ötüken’e hakim olarak devletin temellerini attı ve “İlteriş” ( devleti derleyen,toparlayan) ünvanı aldı.
İlteriş Kağan’ın en önemli hedefi Çin’di. Bu nedenle Çin’e kırk altı başarılı sefer düzenledi.
İlteriş’in 692 yılında ölümü üzerine yerine kardeşi Kapgan geçti. Kapgan Kağan’ın hedefi Çin’i baskı altında tutmak ve Çin’de yaşayan Türkleri Ötüken’e çekmekti.
Not : Sert politika izlemesi Türgiş,Karluk ve Oğuzların ayaklanmalarına yol açmıştır.
Kapgandan sonra İlteriş’in oğlu Bilge hükümdar olmuş ve devleti kardeşi Kültiginle beraber yönetmiştir. Devletin kuruluşunda önemli katkısı olan Tonyukuk vezirliğe getirilmiştir.
* Tonyukuk Türk tarihinin en başarılı devlet adamlarından ve komutanlarından biridir.
Bilge-Kültigin-Tonyukuk üçlüsünün başarılı yönetimleri ile Göktürkler güçlendilerse de, Tonyukuk’un 725 ‘te, Kültigin’in 731de, Bilge Kağan’ın 734 te ölümleri üzerine iç karışıklıklar ortaya çıktı. Basmiller,Karluklar ve Uygurlar birleşerek II.Göktürk ( Kutluk ) devletine son verdiler.

UYGURLAR
Uygurların Türk Tarihindeki yeri ve önemi:
Şehircilik, tarım ve ticarette ileri gitmişlerdir.
Okur-yazar oranları yüksek olup, 14 harfli alfabeleri vardır.
Türeyiş ve Göç destanları vardır. “Orta Oyunu” Uygurlardan gelmektedir
Gök tanrı inancını terk edip yabancı dine inanan ilk Türk topluluğudur
Bögü Kağan zamanında girdikleri Manihaizm dini, savaşçı karakterlerini kaybetmelerine neden olmuştur
Tahta harfli matbaayı kullanmışlardır.
Uygur beylerinden Eratna, Orta Anadolu’da bir devlet kurmuştur. Kayseri’deki türbesinde [Köşk Medrese) yatmaktadır.
Uygurlar, Göktürkler devrinde yukarı Selenga boylarında yasamışlardır. on boydan meydana gelmişlerdi. Onun için On Uygur şeklinde de anılmışlardır.
Uygurlar’ın başlarındaki idareciler, el teber (küçük kral) unvanını taşıyorlardı
ORHUN UYGUR DEVLETİ:
Karluk ve Basmiller’le birleşerek II.  Göktürk Devletini yıkan Uygurlar Orhun bölgesinde Uygur Devletini kurdular.(745)
Kurucuları : Kutluk Bilge Kül Kağan
Merkezleri  : Ordubalık  (Karabalsagun)’dur.  (İlk Türk şehri Ordubalık’ tır.)
Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır.
Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYEN-ÇOR başa geçmiş, onun döneminde Müslüman Araplar(Abbasiler) ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşanmıştır. Talas Savaşı Tarım Havzasının Uygurların eline geçmesini ve Çin’in Orta Asya’dan çekilerek zayıflamasına
yol açmıştır.
Bögü Kağan Devrin de Uygur Türkleri ile Çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti. Bögü Kağan Çin’e yardım amacıyla “Tibet Seferine” çıktı. Bögü Kağan Tibet seferi sırasında iki MANİ (MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine geri döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular.  Ayrıca Türkler arasında Budizm’de yayılmaya başladı.
Mani Dini: Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi.
Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
2- Yerleşik hayata geçtiler.
3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.

840 yılında bir başka Türk kavmi olan Kırgızlar, Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar’ın  Orhun Bölgesinden kovmalarıyla Uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.
NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak,  buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır.  Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşmış, MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır.

KANSU (SARI UYGUR) DEVLETİ:
Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti de denilmektedir. 1209’da Moğolların hakimiyetine girmiştir.
Günümüzde Batı Çin bölgesinde yaşamaktadırlar.

TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ:
Kırgızlar tarafından kovulan Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi’ne gelerek, burada yeni bir devlet kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207’de yıkıldı.
Cengiz Han’ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar’ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler. Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
Uygurlar günümüzde Doğu Türkistan diye anılan bu bölgede Çin’e bağlı özerk bir bölgede  yaşamaktadır.

KAYNAK: http://www.tarihportali.org/ilk-turk-devletleri-ders-notlari/7703-kokturk-devleti-ders-notu.html

http://www.tarihportali.org/ilk-turk-devletleri-ders-notlari/7708-ii-gokturk-devleti-kutluk-devleti-konu-anlatimi.html

http://www.tarihportali.org/ilk-turk-devletleri-ders-notlari/7704-uygur-devleti-konu-anlatimi.html

Reklamlar

3.ÜNİTE :
ÜNİTEDE YER ALAN KONULAR
A. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
1. Türk Adının Anlamı.
2. Türklerin ilk Ana Yurdu
3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler
4. İskitler (Sakalar)
B. İlk Türk Devletleri1. Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti)
2. Kavimler Göçü, Asya ve Avrupa’nın Yeni Çehresi, Avrupa Hun Devleti
3. Göktürk Devleti
4. Uygur Devleti
C. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar (Kumanlar), Uzlar (Oğuzlar),
Başgırtlar, Sabirler, Türgeşler, Kırgızlar, Karlıklar, Kimekler.
Ç. İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
1. Devlet Yönetimi
2. Din ve İnanış
3. Sosyal ve İktisadi Hayat
4. Yazı, Dil ve Edebiyat
5. Bilim ve Sanat
D. Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Münasebetleri
1. Türk-Çin Münasebetleri
2. Türk-Moğol Münasebetleri
3. Türk-Arap Münasebetleri
4. Türk-İran Münasebetleri

ÜNİTEDE YER ALAN KONULAR
A. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
1. Türk Adının Anlamı :
Türk kelimesi  bugünkü şekliyle ilk olarak Orhun Alfabelerinde geçmektedir.
Kelimenin gelişimi TÖRÜK – TÜRÜK – TÜRK  şeklinde olmuştur. Ne anlama geldiği konusunda değişik görüşler bulunmakla birlikte yaygın olarak  Güçlü,Kuvvetli,Töreli anlamları kabul edilmektedir.
Bunun dışında yaratılmış, türemiş anlamına geldiğini öne süren görüşler de vardır.
Türk kelimesini, Türk devletinin resmi adı olarak ilk kullanan siyasi kuruluş “ Göktürk Devleti” dir.
2. Türklerin ilk Ana Yurdu :
Türkler’ in ilk Anayurdu  “ Orta Asya” dır. Orta Asya doğuda Kingan dağlarından batıda Hazar denizine, kuzeyde Sibirya kıyılarından,güneyde Himalaya ve Karanlık dağlarına kadar uzanan çok geniş bir bölgedir.
Orta Asya içerisinde Türkler’in ilk yaşadıkları yerler Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısı ile Hazar denizinin kuzey doğusu arasındaki düzlüklerdir.

3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler :
Yenisey’de Andronova denilen yerdeki bulgular sebebiyle Altaylılar Andronova insanı adını almıştır. Altaylılar Türklerin ilk ataları olarak kabul edilmektedirler. (Proto Türkler).Bunlar MÖ.1700’den itibaren Altay ve Tanrı dağları çevresine yayılmaya başlamışlardır.
MÖ.1100’de başlayan göçler Çin’in Kansu ve Ordos bölgelerine olmuştur. Burada oluşturulan kültüre
Karasuk kültürü denilir.
MÖ.700 yıllarından MS.11.yy.a kadar Türkler sürekli hareket halinde olmuşlardır.
Özellikle MS den sonra olan göçler daha geniş çaplı olmuş ve önemli tarihi sonuçlar doğurmuştur. Batıya yapılan göçler Hazar denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden olmuş, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar gidilerek buralarda Hunlar-Avarlar-Bulgarlar-Macarlar-Peçenekler
-Kumanlar-Oğuzlar gibi devletler kurmuşlardır. Afganistan ve kuzey Hindistan’a göç edenler Akhunlar ( Eftalitler) devletini kurmuşlardır.
11.yy.da  kalabalık oğuz boyları Anadolu’ya yoğun olarak göç etmeye başladılar.
Bunun sonucunda Anadolu’da Türk Tarihi başladı.  (İlk Türk devletleri,Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Beylikleri,Osmanlılar,TC.)
Türklerin tamamı Orta Asya’dan göç etmemiş, kalanlar  Hun, Göktürk, Uygur gibi güçlü devlet ve İmparatorluklar kurmuşlardır.

Göçlerin Nedenleri :
İklim koşulları
Toprak ve otlakların verimli olmaması
Hayvan hastalıkları
Nüfusun artmasıyla ekonomik kaynakların azalması
Türk boylarının kendi aralarındaki mücadeleleri
Dış baskılar (Çin,Moğol baskıları)

4. İSKİTLER (SAKALAR) :
Orta Asya kökenli Kurgan kültürlerinin ve göçebe Atlı Kavimler Medeniyeti’nin en eski ve önde gelen temsilcisidir.
Bazı görüşlere göre tarihte rol oynayan ilk Türk Topluluğu İskitlerdir.
Çin’den Tuna nehrine kadar uzanan Karadeniz’in kuzeyindeki Avrasya bozkırlarında yaşamışlardır.
Orta Asya göçleriyle batıya yönelmişlerdir.
Kimmer,Med,Pers,Asur ve Urartularla mücadele etmişlerdir.
Çok tanrılı din inanışına sahiptirler.En büyük tanrıları Gök Tanrısıdır.
Sanatlarında Orta Asya sanatının belirgin izleri görülmektedir.Maden işçiliğinde gelişmişlerdir.
”Alp Er Tunga“ efsanesi , İskitlerin Ön-Asya mücadeleleriyle bağlantılıdır.

B. İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. BÜYÜK HUN DEVLETİ (ASYA HUN DEVLETİ) :
Hunlar  hakkında ilk bilgi MÖ.318 yılında Çinlilerle –Türkler arasında yapılan antlaşmadan bahseder.(Çin belgesi) MÖ.3.yy.da Hunlar Çinliler için korkutucu bir güç haline gelmişler, Çin’e çok sayıda akınlara başlamışlardır.
Çinliler Türk akınlarını durdurabilmek için ünlü Çin Seddini yapmışlardır.(MÖ.214’te) (Uzunluğu 2250 km. yüksekliği 6 metre, sur üzeri yol genişliği 4m.  100 metre aralıklarda kule)
Hunlar bu dönemde Orhun-Selenga Irmakları ve Ötüken merkez olarak güneyde Sarı Irmak’a kadar egemen olmuşlardır.
Bilinen ilk hükümdarları “ Tuman ( Teoman)” dır. Teoman dağınık Hun boylarını “Ötüken”  merkezli toplamayı başardı. Teoman Çinlilerin iç karışıklarından yararlanarak Çin’e akınlar düzenlemiş kuzey sınırındaki otlakları ele geçirmiştir.
Hunlar’ın en güçlü dönemleri  babası Teoman’ı yenerek tahta çıkan Mete dönemidir.( MÖ.209 – MÖ.174) Mete doğu komşusu Moğol asıllı Tung-Hu ları yenilgiye uğratmıştır. (Kendisinden atı ve himayesindeki kadınlardan birisi istenmiş, bu istekleri yerine getirmiş ancak toprak isteklerini “Toprağın milletin malı olduğu” nu söyleyerek vermeyi reddetmiştir.) Çin üzerine yaptığı seferle Çinlileri yenilgiye uğratmış, onları vergiye bağlamış ve Çinli bir prensesle evlenmiştir.Mete Çin’in dışarıdan yönetilemeyeceğini ve Çin’e yerleşilemeyeceğini ( Kültür erimesini önlemek) görmüş ve Çin’le anlaşmayı uygun görmüştür.Kansu bölgesinde oturan Yüeçileri, Isık Göl kıyısındaki  “Vusunlar” ı , Tarım Havzası’ndaki yirmialtı şehir devletini Hunlar’a bağlamış; doğuda Mançurya’dan – batıda Isık Göl’e, kuzeyde Sibirya içlerinden , güneyde Çin seddi ve Tibet’e kadar uzanan bir İmparatorluk kurmuştur.
Mete’nin İpek yolu’nu ele geçirmesi,Hunlar için büyük bir ekonomik güç oluşturmuştur.
Mete’nin Yönetim ve Askerlik alanında yaptığı düzenlemeler diğer Türk Devletleri üzerinde de etkili olmuştur.
Mete’den sonra tahta çıkan hükümdarlar zamanında Çin, İpek yolu’nu ele geçirme mücadelesi yapmış ( Ekonomik güç), çeşitli politikalarla (İleride üzerinde genişçe durulacak) Türkler’i içten bölerek zayıflatmıştır. MÖ.44 ‘te Hunlar doğu ve batı olarak ikiye ayrılmışlardır.   ( Çi-çi ,Çin desteği alarak tahta çıkan kardeşi Hohan-ye ‘nin hükümdarlığını kabul etmemiş, batı’da hükümdarlığını ilan etmiştir.) Batı Hunlarına Çinliler son verdi.( Çi-çi’nin kendileri için tehlikeli bir güç olacağını düşündüklerinden) Zamanla güçlenen Doğu Hunları Çin politikaları sonucu Kuzey ve Güney Hunları Olarak ikiye ayrıldı. (MS.48) Kuzey Hunları Siyen-pi ‘ lerin saldırıları sonucu yıkıldılar.  Çin seddi  içine kadar çekilmiş olan
Güney Hunları ise zamanla Çin kültürü içinde eridi.

2. KAVİMLER GÖÇÜ, ASYA VE AVRUPA’NIN YENİ ÇEHRESİ, AVRUPA HUN DEVLETİ
Kavimler Göçü : MS. 375 ‘te  İtil nehri dolaylarında yaşayan Hunlar’ın “Balamir” liderliğinde batıya hareket etmesiyle
başlayan  ve Avrupa’da yüzyıl kadar süren Cermen kavimlerinin yer değiştirme hareketlerine “Kavimler Göçü” denilir.

Kavimler Göçünün Sonuçları :
Kavimlerin Roma İmparatorluğu üzerine baskıları sonucu, Roma İmparatorluğu birliğini koruyamayarak, 395 ‘te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış, 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
Avrupa’nın her tarafı karışıklık ve istilalara uğramıştır.
Avrupa’daki Krallıklar güçlerini kaybetmiş Feodalite ( Derebeylik) rejiminin kurulmasına yol açmıştır.
Çeşitli Cermen kavimlerinin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucu yeni topluluklar oluşmuştur. ( İspanyollar,İngilizler vb.)
Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.( İngiltere,Fransa vb.)
Çoğu tarihçi tarafından ilkçağın sonu, Ortaçağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
Asya’da Siyasi Durum :
Asya Hunları’nın yıkılmasıyla Orta Asya egemenliği Çin’in eline geçmiştir. Çin iç karışıklarından yararlanan Hunlar To-ba devletini kurmuşlardır.Bunun dışında Asya’da  Avar, Sasani, Akhun, gibi devletler kurulmuştur.

AVRUPA HUN DEVLETİ :
Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli hükümdarları ATTİLA’dır.
ULDIZ’IN ROMA SİYASETİ:Balamir’den sonra Batı Hunları’nın başına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna karşı akılcı bir siyaset izlemiştir. Hunlar’ın düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı Roma İmparatorluğu ile  iyi geçinmiş, Doğu Roma’yı (Bizans) ise baskı altına almaya çalışmıştır.
RUA döneminde Uldız’ın siyaseti devam ettirilmiştir. Rua’nın ölümü üzerine Hunların başına Attila ve ağabeyi Bleda birlikte geçmişler, Bleda’nın ölümü üzerine Attilatek başına tahtta kalmıştır.

ATTİLA DÖNEMİ ( 434 – 453 ) :
Attila başlangıçta Uldız’ın siyasetini takip etmiş ve Bizans’ı baskı altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans’ı MARGUS ve ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans’ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.
Margus Barışının önemli maddeleri :
Bizans ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracaktır.
Hunlar’dan kaçarak Bizans’a sığınanlar iade edilecektir.
Bizans Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacaktır.
NOT  :Bizans ile ilk kez savaşan ve barış yapan Türk devleti Avrupa Hunları’dır.
Anatolius Barışının önemli maddeleri :
Bizans, Tuna’nın güneyinde asker bulundurmayacak
Savaş tazminatı ödeyecek
Ödediği yıllık vergi 3 katına çıkacaktı.
NOT :  Özellikle vergi maddesi Bizans’ı zor duruma düşüreceğinden,Bizans Attila’ya suikast girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır.
Attila Doğu Roma imparatorluğunu etkisiz hale getirince Hun dış politikasını değiştirmiştir. Batı Roma İmparatorluğuna yapılan Hun desteği kesilmiş ve Batı Roma üzerine sefere çıkmaya karar vermiştir.

ATTİLLA’NIN BATI ROMA SEFERLERİ:
1)- Galya Seferi (451): Batı Roma’nın asker deposu olarak görülen Galya (Fransa) üzerine sefere çıkmış, Batı Roma Ordusuyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.
2)- İtalya Seferi (452 ): Bir yıl sonra 452’de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila’nın karşısına çıkmaya
cesaret edemedi.  Romalılar Papa I.leon’u  Attila’ya elçi olarak gönderdiler.Papayla görüşen  ve bugüne kadar hangi konularda anlaştıklarını bilemediğimiz Attila Roma’ya girmekten vazgeçerek geri dönmüştür. Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamadı.
Yıkılış Sebepleri :
İç karışıklıklar
Hunlara bağlı kavimlerin ayaklanmaları
Bizans saldırıları

KAYNAK: www.tarihportali.net


Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Ocak 2019
P S Ç P C C P
« Eyl    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 322.607 hits
Reklamlar