2018-2019 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

Sultan Alparslan Döneminin Başlıca Olayları

Alparslan Türk tarihinde önemli isimlerden biridir. Bu Dönemin ortaya çıkmasında ünlü veziri Nizam-ül Mülk’ün etkisi oldukça büyüktür. Alparslan devlet başına geçince ilk iş olarak vezir Amidülmülk’ü görevden almış, yerine Nizam-ül Mülk’ü getirmiştir. Alparslan batıya yönelmiş ve Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki Ani Kalesi’ni (1064) fethetmiştir. Bizans’ta Hristiyanlar için kutsal önemi bulunan Ani’nin alınması, İslam aleminde sevinç kaynağı olmuştur. Abbasi halifesi Kaim bi-Emrillah, Alparslan’a tefihlerin babası anlamına gelen Ebu’l Feth lakabını vermiştir. Alparslan, 1067’de kardeşi Kavurd İsyanı’nı bastırdı. 1071’e kadar Anadolu’ya akınlar yaparak Bizansları yıprattı.

Malazgirt Savaşı(26 Ağustos 1071)

Batıya doğru sürekli ilerleyen Selçukluları durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Romen Diogenes 200.000 kişilik ordu ile yola çıktı. Yol boyunca şehirleri yakıp yıkarak ilerleyen Bizanslılar, Ahlat’a ulaştı Alparslan 50.000 kişilik ordusu ile fazla kan dökülmemesi için Romen Diogenes’e barış teklifinde bulundu. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine her iki ordu Malazgirtte karşı karşıya geldi. Türk ordusunun kesin bir zaferi ile sonuçlanan savaş esnasında Romen Diogenes esir edilmiştir. Bizans ordusu çok büyük kayıplar vererek neredeyse yok edilmiştir.

Malazgirt Savaş’ı sonucunda tarihte ilk kez bir Bizans İmparatoru savaş meydanında Türklere esir düşmüştür. Malazgirt savaşı ile doğudan gelen Türklere, Anadolu’nun kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşerek burayı vatan haline getirmiştir. Dolayısıyla bu savaş Türk tarihinde bütünüyle yeni bir sürece başlangıcı olarak kabul edilir. Sultan Alpsarslan “Toprak fethedenin malıdır”. diyerek, Türk boylarının önünü açmış böylelikle Anadolu’da pek çok Türk beyliği ortaya çıkmıştır. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı, bütünüyle ortadan kalkmıştır. Bizans o kadar zor durumda kalmıştır ki, ortadoks olmalarına rağmen tarihte ilk kez papalıktan yardım istemiştir.

Selçuklular, Türkmen aşiretlerini sınır bölgelerine gönderdi. Selçuklu akınları ile başa çıkamayan Bizans, sınır kalelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkler, batıya ilerleyişlerine hız kazandırarak Marmara denizi kıyılarına kadar ulaştılar. Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmaya başlandı.

Alparlsan Dönem’inde Selçuklular,  Ege kıyılarından Tanrı Dağlarına, Kafkasya’dan, Hint okyanusuna kadar uzanan büyük bir devlete dönüştüler. Fakat Alparslan Maveraünnehr seferi esnasında, feth edilen bir kalenin komutanı tarafından öldürülmüştür.

Reklamlar

Tuğrul ve Çağrı Beyler Hakkında Kısa Bilgi

Tuğrul ve Çağrı Beyler Döneminin Önemli Olayları

– Gaznelilerle mücadele (Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşları)

– Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu

– Anadolu’ya akınlar ve Pasinler Savaşı

– Bağdat seferi

Karışıklık Dönemi’nde kendilerine bağlı boylarla birlikte bağımsız hareket eden Tuğrul Bey ve Çağrı Bey Kınık boyunu yönetimleri altına aldılar.Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’ler oldukça iyi birer savaşçı ve komutandılar.Bu iki öenmli komutan ani bir baskınla Gaznelilere ait Horosan’a taaruz ederek Merv, Nişabur ve Serahs şehirlerini içine alan bölgeyi ele geçirdiler. Bu olay üzerine Gazneli Mahmut Selçukluları tanımak zorunda kaldı. Selçuk ve Çağrı Bey’lere bölgenin valiliğini verdi. Böylelikle Selçuklular Gaznelilerle fazla uzun süremeyecek bir antlaşma dönemine girdiler. Ardından tekrar başlayan Gazneli-Selçuklu mücadelesi şiddetlenerek devam etti. Selçuk ve Çağrı Bey’lerin komutasındaki Selçuklular, büyük ve ağır hayvanlardan oluşan Gazne ordusuna karşı büyük bit yıpratma savaşı verdi. Bu sürecin sonunda Serahs’da karşı karşıya gelen Gazneliler ile Selçukluların yaptığı savaşı selçuklular kazandı(1038). Gazneli Mesut Nişabur’u Selçuklulara bırakarak çekildi. Fakat bu durum kesin sonuç alınacak bir savaşı geçiktirdi. Selçuk Bey’in kardeşi İbrahim Yınal, Nişabur’da Selçuk Bey adına hutbe okuttu. Selçuklular ile Gazneliler arasındaki mücadele, 1040 Dandanakan Savaşı’nda Selçukluların zaferi ile sonuçlandı.
Dandanakan zaferi ile yeni bir devlet ortaya çıktı. Çağrı bey yönetimindeki üstün zekası ile Selçuk Bey’i  Selçuklu sultanı ilan etti. Merv, Selçukluların başkenti ilan edildi. Burada kurultay toplanarak devletin idarecileri tespit edildi. Kurultay’da Ceyhun Nehri’nin doğusu  Çağrı Bey’in yönetimine, Nişabur’dan batıda kalan bölgeler ise Tuğrul Bey’in yönetimine bırakıldı. Ülkede görev bölüşümü yapıldıktan sonra,Selçuklular  fetihlere başlayarak ülkenin sınırlarını genişletti. Bu dönemden itibaren Anadolu’ya doğru seferlere başlandı.

Dönemim en güçlü ve en büyük devleti Bizans İmparatorluğu idi. Tuğrul Bey, Selçukluların sınırlarını Bizans yönünde genişletmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla öncelikle Bizanslıları Pasinler Savaşı ile yenilgiye uğrattı(1048). Bu savaş sonunda yapılan antlaşma ile Bizanslılar, İstanbul’daki caminin onarılması ve burada Tuğrul bey adına hutbe okutulmasını kabul etti. Bu durum, Tuğrul Bey’in saygınlığını önemli ölçüde arttırdı.

Abbasiler etkinliklerini kaybettiğinden Bağdat’ta kendilerine verilen alanda halife olarak değer görmekteydiler. Ancak Abbasi halife Büveyhlilerin Bağdat üzerindeki egemenliğinden rahatsızdı. Halife Kain bi-Emrillah bunun için Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey ani bir harekat ile Büveyhlilerin hakimiyetine son vererek Abbasi halifeliğini yeniden güçlendirdi. Ayrıca Tuğrul Bey ,Abbasi halifeliğine karşı bütün muhalefeti susturmayı başardı.Abbasi halifesi yaptığı bu hizmetler üzerine Tuğrul Bey’i iki altın kılıçla kuşatıp kendisine Doğunun Ve Batının Sultanı ünvanını verdi.Bu nişan İslam aleminin dünyevi hakimiyetinin Türk hükümdarlarına geçmesi anlamına gelmekteydi.Dolayısıyla artık Türk hükümdarla İslam aleminin lideri komununa yükseliyordu.

Çağrı Bey(1060) ve Tuğrul Bey (1063) vefat edince devletin ve hakimiyetin devamı için Tuğrul Bey’in oğlu Alparslan devletin başına geçti.

Arslan Yabgu

Selçuk Bey’in dört  oğlu vardı. Selçuk Bey sağ iken bu dört kardeşten Mikail (Tuğrul ve Çağrı Bey’in babası) vefat etti. Selçuk Bey’in ölümünden sonra  yönetime Aslan Yagbu geçti. Aslan Yagbu Cent şehrinin yöneticisi ile anlaşamayınca Oğuzları alarak Maneraünnehir’e yerleşti. Bu dönemde Samanoğullarının doğu sınırını korumak görevini almışlardı. Ancak Samanoğullarını Devleti’nin Karahanlılar ve Gazneliler tarafından yıkılması ile Selçuklular zor durumda kaldı.

Bu dönemde Karahanlılar ve Gazneliler ,Oğuzlara karşı iktifak arayışı içine girdi. Aslan Yagbu Gazneli Mahmut tarafından tuzağa düşürerek Kalincar kalesine hapsedildi. (1025) Aslan Yagbu hapiste hayatını kaybetti. (1032)

Büyük Selçuklu Devleti,Türk-İslam devletleri içinde en önemlilerden biridir.Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyundan gelirler. X.yüzyılda İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

Oğuz Türkleri : Oğuz Türklerinin belirli bir dönemden eski tarihi bilinmemektedir. Ancak Oğuz kelimesinin boylar “boylar, kabileler” anlamına geldiği kabul edilmektedir. Oğuz Kaan Destanı’na göre, Oğuz Han ilk üç oğluna Üçok, diğer üç oğluna Bozok ünvanını vererek kavmini iki gruba ayırmıştır. Oğuzlara bağlı bütün Türk boyları bu iki ana gruptan türemiştir. Oğuz adından ilk olarak “Orhun Yazıtları’ndan ” bahsedilmiştir. Önceleri Uygur Devleti’nin hakimiyetinde yaşayan Oğuzlar, Uygur Devleti yıkılınca Seyhun Irmağı çevresine yerleştiler. Burada Oğuz Yagbu Devleti’ni kurdular.

Devlet’in ilk hükümdarı aynı zamanda devlete adını veren Selçuk Bey’dir. Oğuz Yagbu Devleti’nin kamutanlarından olan Dukak Bey aynı zamanda Oğuz Yagbu Devleti’nin, ordu komutanı idi. Dukak Bey’in ölümü ile Selçuk Bey devletin subaşı ( ordu komutanı) oldu. Merkezi yönetimle arası Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuz Boylarınıda yanına alarak ,Cent Şehrine girdi. Burada Müslüman olan Selçuk Bey ve yanındakiler Büyük Selçukluların temellerini attı.

2014-2015 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Yıllık Planı

2014-2015 Lise 3 Seçmeli Tarih Dersi Yıllık Planı

2014-2015 Lise 3. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Yıllık Planı (4 saatlik) na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal – 4 Saatlik – Yeni Müfredat)

2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

2010-2011 11. Sınıf Sözel Alanı Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

2010-2011 11. Sınıf Sosyal Alanı Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

2010-2011  Tarih-11 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

2010-2011  Tarih-11 Yıllık Planı

2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı

2010-2011 Lise-2 Tarih Yıllık Planına ulaşmak için tıklayınız.

DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

1)- AVARLAR:
552 yılında Orta Asya’daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek Romanya’ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular. Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir.
619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul’u kuşattılar.
Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular.
805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.
2)- BULGARLAR:
Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi karışmak anlamındadır.)
Büyük Bulgarya Devleti :
Karadeniz’in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla “Büyük Bulgarya Devleti” kuruldu. Ancak kurucusu KOBRAT’ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Tuna nehri, bir kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı.
Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.
KURUM HAN zamanında Bizans’ı kuşattılar.  (Avarlardan sonra Bizans’ı kuşatan 2. türk kavmidir.)
Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler. Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav devletidir. Bugünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Osmanlılar zamanında balkanlara yerleştirilen Türklerdir.
Kama Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra Volga=İtil kıyılarına giden Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular.
Hükümdarları Almış Han zamanında (X. yüzyıl) müslüman oldular.
1236’da Moğolların egemenliğine girdiler. Altınorda Devletinin parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞI nın esas kitlesini oluşturdular.  (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)
NOT: İtil (Kama) Bulgarları benliklerini bugün de  koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak Tuna Bulgarları Slavlar arasında yok olup  gitmişlerdir.

3)- HAZARLAR:
Kafkasya, Don ve Volga Nehirleri arasında yaşamış olup. Hazar denizine isimlerini vermişlerdir.
Müslüman Araplarla uzun süre savaşmışlardır.
Ticaret yollarının kavşak noktasında olduklarından çok zengin olmuşlar ve bölgelerinde “Hazar Barışı” dönemini yaşatmışlardır.
Rus  knezliklerinin  ve Macar devletinin,teşkilatlanmasında örnek rol oynamışlardır.
Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam dinini benimsemişlerdir.
Rus-Kiev  Knezliğinin saldırıları  sonunda yıkılmışlardır.

4)- MACARLAR:
Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır. 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN’a gelerek devletlerini kurdular.
X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. Zamanla Türklük özelliklerini kaybetmeye başladılar.
Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının(Slavların) Germenleşmesini önlediler.

5)- PEÇENEKLER:
Karadeniz’in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler. Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz’e inmelerini engellediler.
1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. Ancak Selçukluların kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar.
Edirne ve Trakya’nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans’tan aldılar.
İzmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey Peçeneklerle birlik olarak Anadolu ve Rumeli’den İstanbul’u kuşatmak istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluğu olan KUMANLAR’ı Peçenekler üzerine saldırtarak, ( Levunion Savaşı)
Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.( 1091)

6)- KUMANLAR (KIPÇAKLAR):
Volga’yı aşarak Avrupa’ya ve Balkanlara girmişlerdir.
Kıpçakların Karadeniz’in kuzeyinde hakim oldukları topraklara “KIPÇAK BOZKIRI” (Deşt-i Kıpçak) denilmektedir.
Moğol İstilasıyla nüfus kaybına uğrayan Macarların toplanmasında rol oynadılar.
Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler DEDE KORKUT HİKAYELERİ’nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
CODEX CUMANİCUS(Kodeks Kumanikus); Kıpçak Türk şivesi ile yazılan Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine yazılmış bir sözlüktür.
Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratarak, onların dağılmalarına yol açmışlar ve Bizans’a yaşama şansı vermişlerdir.
Güney Rusya’daki Kıpçaklar zamanla Slavlaşmışlardır.
Müslüman Kıpçaklar bir süre Altınordu devletinde yaşamını sürdürmüştür.
Karadeniz ve Balkanlardaki Kıpçaklar Romen ve Macar halkıyla karıştılar.
Kumanların Doğu Avrupa’ya girmesi, ileride Osmanlı Devletinin Karadeniz egemenliğine zemin hazırlamıştır.
Romen Devletinin ortaya çıkışlarında etkili olmuşlardır.

7)- UZLAR (OĞUZLAR):
Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKİ veya TORK, Araplar GUZ demişlerdir. 24 Oğuz Boyu vardır.
Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu “UZ” adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi. Ancak Peçenek akınları, soğuklar, salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular.
Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı sırasında Bizans Ordusu saflarından, Selçuklu Ordusuna geçtiler.

8)-BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR):
X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

9)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER):
Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşamışlar, VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleşmişlerdir. Sasanilerle anlaşarak, Bizans’a karşı savaştılar.
Anadolu’ya akınlar yaptılar. (Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları  tarafından, ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıştır.)
Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir.
Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular.

10)- TÜRGEŞ DEVLETİ:
I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin  yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN Türgiş Devleti’ni kurdu. Kendi adına para bastı.
II.  Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler.  II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti. Türgişler Emevi ordularını durdurarak, Orta  Asya’nın Araplaşmasını önlediler.
Karluklar ,Türgişleri zayıflatarak 766 da son verdi.

11)- KIRGIZLAR:
840 Yılında Ötügen’i alarak Uygur Devletine son  verdiler.
Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak,  buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır.  Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha  sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır. 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıştır.
Kırgızlar, Cengiz Han’a bağlanan ilk Türk  Kavmidir. Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir.
1916’da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma başlatmışlar, ancak Rus Çarı tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır.
1936’da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar, 1991’de Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZİSTAN DEVLETİ kurulmuştur. Başkenti BİŞKEK’dir.

12)- KARLUKLAR:
II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar’la birleşerek rol oynadılar.
Talas savaşında Çin’e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini engellediler ve İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırdılar.
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar’dır.)
İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR’ın kurulmasında etkili oldular.

13)- KİMEKLER:
Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında yaşıyorlardı. ( VII.YY.) Kitanların baskısıyla batıya doğru çekildiler. XI.yy.başlarındaki göçler ve Kıpçakların egemenlik kurmak istemesi  Kimekleri zayıflattı. XI. yüzyıl ortalarında dağıldılar

KAYNAK: http://www.tarihportali.org/ilk-turk-devletleri-ders-notlari/7705-diger-turk-devletleri-ders-notu.html

Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Ocak 2019
P S Ç P C C P
« Eyl    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 322.607 hits
Reklamlar