2018-2019 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

9. Sınıf Genel Tekrar Testi – II

Posted on: Ocak 11, 2009

1.   Tanım I: İnsanı ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve dinsel her alanda ortaya çıkan gelişmeye “olay” denir.
Tanım II: Belirli bir süreç ve birikimi de “olgu” denir.
Durum: Olaylar olguların başlangıç sürecini oluştururlar.
Buna göre aşağıda verilen olayların olguları baş-latma süreci ile ilişkisi hangisinde yanlış gösterilmiştir?
____Olay____ …………_____Olgu____
A)   Kavimler Göçü   …………….Feodalitenin ortaya çıkması
B)   Talas Savaşı   …………….Türk – İslâm tarihinin başlaması
C)   Malazgirt Savaşı   …………….Anadolu’nun Türkleşmesi
D)   Haçlı Seferleri   ……………..Demokrasinin gelişmesi
E)   Rönesans Hareketleri   …..Özgür ve bilimsel düşüncenin artması

2.   İslâm tarihinde,
I.   Kıbrıs,
II.   İran,
III.   İspanya
gibi yerlerden hangilerinin fethedilmesinde donanmadan faydalanılmıştır?

A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve II   E)   I ve III

3.   İslâmlık öncesi Türk devletlerinde,
●   Din adamlarının yönetimde etkili olmaması,
●   Ülke yönetiminde ve toplumsal yaşantıda etkili olan “Törenin” dine dayanmaması
gibi durumlar Türklerde aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin uygulandığını gösterir?
A)   Demokratik Devlet
B)   Laik Devlet
C)   Sosyal Devlet
D)   Meşruti Devlet
E)   Tokratik Devlet

4.   Tarihi olayların incelenmesinde değişik kaynaklara başvurulması,
I.   sosyal hayatın araştırılması,
II.   yansızlığın sağlanması,
III.   toplumsal barışın korunması
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   I ve III
D)   II ve III   E)   I, II ve III

5.   Bağdat’ta;
●   Abbasiler Dönemi’nde Beytü’l Hikme medreseleri kurularak, Batı dillerinden temel eserler Arapçaya çevrilmiştir.
●   Büyük Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleri kurularak, dini bilimler ile pozitif bilimler birlikte okutulmuştur. Ayrıca bu                      medreselerde Şiilik ve Batiniliğin zararlarına karşıda eğitim verilmiştir.
Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Batı kültürlerinden etkileşimi sağlamıştır.
B)   Toplumsal ve dinsel alanda bütünlüğün korunması amaçlanmıştır.
C)   Toplumun kültürel seviyesi yükseltmiştir.
D)   Medreselerde dini tutuculuk ve bağnazlık yoktur.
E)   Medreseler yeni fetihlerin olmasını kolaylaştırılmıştır.

6.   Anadolu’da kurulan ilk Beyliklerin bazı özellikleri şunlardır:
●   Anadolu’yu imar etmişler.
●   Türk – İslâm kültürünü Anadolu’ya taşımışlar.
●   Başta Bizans olmak üzere, Gürcülere, Ermenilere,  Rumlara ve Haçlılara karşı mücadele ederek Yeni Türk yurdunu korumuşlardır.
Yukarıda verilen özellikler ilgili olarak ilk Beylikler için aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilecek en kapsamlı yargıdır?
A)   Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler tarafından kurulmuşlardır.
B)   Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır.
C)   Deniz kıyısında kurulmuşlardır.
D)   Anadolu’da merkezî otoriteyi bozmuşlardır.
E)   Anadolu’daki yerli halk kültürel yönden zayıftır.

7.   Aşağıdaki devletlerden hangisinde Reform Hareketlerinin olması beklenemez?
A)   İtalya    B)   Almanya
C)   Bizans   D)   İngiltere
E)   Fransa

8.   Hindistan’daki kast sistemi gibi İslâm öncesi Türk topluluk ve devletlerinde sınıf ayrımı olmamıştır.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisinin olmadığının kanıtıdır?
A)   Teokratik yönetim
B)   Toplumsal eşitsizliğin
C)   Yarı göçebe hayatın
D)   Güçlü orduların
E)   Taht kavgalarının

9.   Çeşitli toplum ve ulusların İslâmiyet’i farklı yorumlamaları sonucunda farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. İslâmiyet belli kurallar içerisinde diğer din ve inançların varlığını sürdürmesine izin vermiştir. Değişik dinlere mensup kişiler devletin koruyuculuğu altındaydı. Buna karşılık Cizye vergisi ödemekteydiler. Ayrıca İslâmiyet köleliği kaldırmayı amaçlamıştır.
Buna göre,
I.   İslâmiyet hoşgörülü bir anlayışı benimsemiştir.
II.   İslâm toplumunda sosyal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.
III.   İslâm’da sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve II   E)   I, II ve III

10.   İslâmiyet öncesi Arabistan’da,
I.   Putperestliğin yaygın olması,
II.   Kabileler arasında sürekli mücadelelerin yapılma-sı,
III.   Kabe’nin kutsal sayılması
durumlarından hangileri siyasi birliğin sağlanmasını engellemiştir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve III   E)   II ve III

11.   İslâmlık öncesi Türk devletlerinin ordularında yabancı paralı askerlerin olmaması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
A)   Demokratik Devlet
B)   Ulusal Devlet
C)   Monarşik Devlet
D)   Baskıcı Devlet
E)   Sosyal Devlet

12.   İslâmiyet’i kabul eden bazı toplumlar zamanla Arap kültürünün etkisinde kalarak Arapça konuşmaya başlamışlardır. Türkler ve İranlılar ise İslâmiyet’i kabul etmelerine rağmen ulusal kimliklerini korumuşlardır.
Bu bilgilere göre,
I.   Bazı zayıf kültürlü toplumlarda İslâmlaşma zamanla Araplaşmaya dönüşmüştür.
II.   Türkler ve İranlılar eski ve köklü bir kültüre sahiptir.
III.   İslâmiyet’in yayılması Arapçanın uluslar arası bir özellik kazanmasına neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve III   E)   I, II ve III

13.   Karahanlılar, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve önemli kültür merkezlerinin bulunduğu coğrafya üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle Karahanlılar’da diğer Türk – İslâm devletlerinden farklı olarak, Arapça ve Farsça etkili olamamıştır. Uygur kültürünü devam ettirerek Uygur Alfabesini kullanmışlardır.
Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ulusal kimliklerini korumuşlardır.
B)   Siyasi varlıkları kısa sürmüştür.
C)   Dış kültürlerle etkileşim içerisindedir.
D)   Ülke sınırları çok geniş değildir.
E)   Uygur Devleti ile çağdaştırlar.

14.   Tarih araştırmalarında kullanılan,
I.   belgelerin toplanması,
II.   belgelerin sınıflandırılması (tasnif)
III.   belgelerin toplanarak kitap haline getirilmesi (tekip)
IV.   belgelerin sorgulanarak, karşılaştırılması (tenkid)
yöntemlerin kullanım sırası aşağıdakilerden han-gisinde sıralanmıştır?
A)   I, II, III, IV         B)   I, II, IV, III
C)   II, I, III, IV         D)   IV, I, III, II
E)   III, I, II, IV

15.   Türklerin İslâm inancını benimsemesini kolaylaştıran aşağıdaki etkenlerden hangisi Türklerin savaşçı özelliğinin bir sonucudur?

A)   Türklerde Göktanrı inancının monoteist bir inanç olması
B)   İslâmiyet’in ahlak kurallarının Türklerin ahlak anlayışına benzerlik göstermesi
C)   Türklerin cihan hâkimiyeti düşüncesiyle, İslâmiyet’in cihat anlayışının örtüşmesi
D)   Türklerde de İslâm’da olduğu gibi ahiret inancının olması
E)   Abbasilerin hoşgörülü bir politika takip etmesi

16.   Skolastik düşünce daha çok Avrupa’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisini olumsuz etkilemiştir?
A)   Bilim ve kültür hayatını
B)   Ekonomik yapısını
C)   Yönetim şeklini
D)   Üretim faaliyetlerini
E)   Askerî teşkilatlanmasını

17.   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde görülmez?
A)   Kut inancı         B)   Töre
C)   Balbal                 D)   Sınıf farkı
E)   Kurultay

CEVAP ANAHTARI9-sinif-genel-tekrar-testi-ii1


Reklamlar

2 Yanıt to "9. Sınıf Genel Tekrar Testi – II"

cok karısık duzenli olabilirdi

Bu bloğu deneme amaçlı kurdum. O sebeple karışık olması normal. Ama tarih konusunda desteğe ihtiyacınız varsa http://www.tarihportali.net e uğrayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Ocak 2009
P S Ç P C C P
    Haz »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 323.637 hits
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: