2017-2018 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığını Tarih 9 dersi müfredatını değiştirdi. Eba’da da MEB komisyon tarafından hazırlanan lise 1 tarih kitabı yayınlandı. 2017-2018 9. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Diğer sitelerden indirdiğiniz Lise 1 Tarih yıllık planlarında mutlaka yeni müfredat olup olmadığına ve yeni ders kitabı ile uyumuna dikkat ediniz.

2017-2018 9. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı MEB Yayınları Yeni Müfredat

2017-2018 Lise 1 Tarih Dersi Yıllık Planı

2017-2018 Tarih 9 Dersi Yıllık Planı na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Reklamlar

2016-2017 Top Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yıllık Planı ile ilgili aşağıdaki altı çizgili açıklamayı mutlaka okuyunuz. İnternet ortamında bulduğunuz pek çok 2016-2017 ÇTDT Yıllık Planı geçen sene kullanılan MEB Yayınlarının planıdır.

2016-2017 Lise 4 ÇTDT Dersi Yıllık Planı TOP

2016-2017 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yıllık Planı (TOP YAYINCILIK) na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

DİKKAT: 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığını Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için Top Yayınlarının kitabını dağıtmaktadır. 2016-2017 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yıllık planı arayan öğretmenlerimizin indirdikleri planları Top Yayınları ÇTDT kitabı ile mutlaka karşılaştırmalıdır.

2016-2017 Top Yayınları 11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı ile ilgili altı çizgili açıklamayı mutlaka okuyunuz.

2016-2017 Lise 3 İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı TOP

2016-2017 İnkılap Tarihi 11 Dersi Yıllık Planı (TOP YAYINCILIK) na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığını Lise İnkılap Tarihi dersi için Top Yayınlarının kitabını dağıtmaktadır. 2016-2017 Lise İnkılap Tarihi Yıllık planı arayan öğretmenlerimizin indirdikleri planları Top Yayınları İnkılap Tarihi kitabı ile mutlaka karşılaştırmalıdır.

2016-2017 Tuna Yayınları 10. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

2016-2017 Lise 2 Tarih Dersi Yıllık Planı TUNA

2016-2017 Tarih 10 Dersi Yıllık Planı (TUNA YAYINCILIK) na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığını Tarih 10 dersi için Tuna Yayınlarının kitabını dağıtmaktadır. 2016-2017 tarih 10 Yıllık planı arayan öğretmenlerimizin indirdikleri planları Tuna Yayınları Tarih 10 kitabı ile mutlaka karşılaştırmalıdır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığını Tarih 9 dersi için Biryay Yayınlarının kitabını dağıtmaktadır. 2016-2017 tarih 9 Yıllık planı arayan öğretmenlerimizin indirdikleri planları Biryay Yayınları Tarih 9 kitabı ile mutlaka karşılaştırmalıdır.

2016-2017 Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

2016-2017 Lise 1 Tarih Dersi Yıllık Planı BİRYAY

2016-2017 Tarih 9 Dersi Yıllık Planı (BİRYAY YAYINCILIK) na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sultan Alparslan Döneminin Başlıca Olayları

Alparslan Türk tarihinde önemli isimlerden biridir. Bu Dönemin ortaya çıkmasında ünlü veziri Nizam-ül Mülk’ün etkisi oldukça büyüktür. Alparslan devlet başına geçince ilk iş olarak vezir Amidülmülk’ü görevden almış, yerine Nizam-ül Mülk’ü getirmiştir. Alparslan batıya yönelmiş ve Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki Ani Kalesi’ni (1064) fethetmiştir. Bizans’ta Hristiyanlar için kutsal önemi bulunan Ani’nin alınması, İslam aleminde sevinç kaynağı olmuştur. Abbasi halifesi Kaim bi-Emrillah, Alparslan’a tefihlerin babası anlamına gelen Ebu’l Feth lakabını vermiştir. Alparslan, 1067’de kardeşi Kavurd İsyanı’nı bastırdı. 1071’e kadar Anadolu’ya akınlar yaparak Bizansları yıprattı.

Malazgirt Savaşı(26 Ağustos 1071)

Batıya doğru sürekli ilerleyen Selçukluları durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Romen Diogenes 200.000 kişilik ordu ile yola çıktı. Yol boyunca şehirleri yakıp yıkarak ilerleyen Bizanslılar, Ahlat’a ulaştı Alparslan 50.000 kişilik ordusu ile fazla kan dökülmemesi için Romen Diogenes’e barış teklifinde bulundu. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine her iki ordu Malazgirtte karşı karşıya geldi. Türk ordusunun kesin bir zaferi ile sonuçlanan savaş esnasında Romen Diogenes esir edilmiştir. Bizans ordusu çok büyük kayıplar vererek neredeyse yok edilmiştir.

Malazgirt Savaş’ı sonucunda tarihte ilk kez bir Bizans İmparatoru savaş meydanında Türklere esir düşmüştür. Malazgirt savaşı ile doğudan gelen Türklere, Anadolu’nun kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşerek burayı vatan haline getirmiştir. Dolayısıyla bu savaş Türk tarihinde bütünüyle yeni bir sürece başlangıcı olarak kabul edilir. Sultan Alpsarslan “Toprak fethedenin malıdır”. diyerek, Türk boylarının önünü açmış böylelikle Anadolu’da pek çok Türk beyliği ortaya çıkmıştır. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı, bütünüyle ortadan kalkmıştır. Bizans o kadar zor durumda kalmıştır ki, ortadoks olmalarına rağmen tarihte ilk kez papalıktan yardım istemiştir.

Selçuklular, Türkmen aşiretlerini sınır bölgelerine gönderdi. Selçuklu akınları ile başa çıkamayan Bizans, sınır kalelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkler, batıya ilerleyişlerine hız kazandırarak Marmara denizi kıyılarına kadar ulaştılar. Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmaya başlandı.

Alparlsan Dönem’inde Selçuklular,  Ege kıyılarından Tanrı Dağlarına, Kafkasya’dan, Hint okyanusuna kadar uzanan büyük bir devlete dönüştüler. Fakat Alparslan Maveraünnehr seferi esnasında, feth edilen bir kalenin komutanı tarafından öldürülmüştür.

Tuğrul ve Çağrı Beyler Hakkında Kısa Bilgi

Tuğrul ve Çağrı Beyler Döneminin Önemli Olayları

– Gaznelilerle mücadele (Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşları)

– Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu

– Anadolu’ya akınlar ve Pasinler Savaşı

– Bağdat seferi

Karışıklık Dönemi’nde kendilerine bağlı boylarla birlikte bağımsız hareket eden Tuğrul Bey ve Çağrı Bey Kınık boyunu yönetimleri altına aldılar.Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’ler oldukça iyi birer savaşçı ve komutandılar.Bu iki öenmli komutan ani bir baskınla Gaznelilere ait Horosan’a taaruz ederek Merv, Nişabur ve Serahs şehirlerini içine alan bölgeyi ele geçirdiler. Bu olay üzerine Gazneli Mahmut Selçukluları tanımak zorunda kaldı. Selçuk ve Çağrı Bey’lere bölgenin valiliğini verdi. Böylelikle Selçuklular Gaznelilerle fazla uzun süremeyecek bir antlaşma dönemine girdiler. Ardından tekrar başlayan Gazneli-Selçuklu mücadelesi şiddetlenerek devam etti. Selçuk ve Çağrı Bey’lerin komutasındaki Selçuklular, büyük ve ağır hayvanlardan oluşan Gazne ordusuna karşı büyük bit yıpratma savaşı verdi. Bu sürecin sonunda Serahs’da karşı karşıya gelen Gazneliler ile Selçukluların yaptığı savaşı selçuklular kazandı(1038). Gazneli Mesut Nişabur’u Selçuklulara bırakarak çekildi. Fakat bu durum kesin sonuç alınacak bir savaşı geçiktirdi. Selçuk Bey’in kardeşi İbrahim Yınal, Nişabur’da Selçuk Bey adına hutbe okuttu. Selçuklular ile Gazneliler arasındaki mücadele, 1040 Dandanakan Savaşı’nda Selçukluların zaferi ile sonuçlandı.
Dandanakan zaferi ile yeni bir devlet ortaya çıktı. Çağrı bey yönetimindeki üstün zekası ile Selçuk Bey’i  Selçuklu sultanı ilan etti. Merv, Selçukluların başkenti ilan edildi. Burada kurultay toplanarak devletin idarecileri tespit edildi. Kurultay’da Ceyhun Nehri’nin doğusu  Çağrı Bey’in yönetimine, Nişabur’dan batıda kalan bölgeler ise Tuğrul Bey’in yönetimine bırakıldı. Ülkede görev bölüşümü yapıldıktan sonra,Selçuklular  fetihlere başlayarak ülkenin sınırlarını genişletti. Bu dönemden itibaren Anadolu’ya doğru seferlere başlandı.

Dönemim en güçlü ve en büyük devleti Bizans İmparatorluğu idi. Tuğrul Bey, Selçukluların sınırlarını Bizans yönünde genişletmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla öncelikle Bizanslıları Pasinler Savaşı ile yenilgiye uğrattı(1048). Bu savaş sonunda yapılan antlaşma ile Bizanslılar, İstanbul’daki caminin onarılması ve burada Tuğrul bey adına hutbe okutulmasını kabul etti. Bu durum, Tuğrul Bey’in saygınlığını önemli ölçüde arttırdı.

Abbasiler etkinliklerini kaybettiğinden Bağdat’ta kendilerine verilen alanda halife olarak değer görmekteydiler. Ancak Abbasi halife Büveyhlilerin Bağdat üzerindeki egemenliğinden rahatsızdı. Halife Kain bi-Emrillah bunun için Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey ani bir harekat ile Büveyhlilerin hakimiyetine son vererek Abbasi halifeliğini yeniden güçlendirdi. Ayrıca Tuğrul Bey ,Abbasi halifeliğine karşı bütün muhalefeti susturmayı başardı.Abbasi halifesi yaptığı bu hizmetler üzerine Tuğrul Bey’i iki altın kılıçla kuşatıp kendisine Doğunun Ve Batının Sultanı ünvanını verdi.Bu nişan İslam aleminin dünyevi hakimiyetinin Türk hükümdarlarına geçmesi anlamına gelmekteydi.Dolayısıyla artık Türk hükümdarla İslam aleminin lideri komununa yükseliyordu.

Çağrı Bey(1060) ve Tuğrul Bey (1063) vefat edince devletin ve hakimiyetin devamı için Tuğrul Bey’in oğlu Alparslan devletin başına geçti.

Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Haziran 2018
P S Ç P C C P
« Eyl    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 313,642 hits
Reklamlar